خــبـــرگـــــزاری رسمی بُـرک خبرگزاری رسمی بُرک جـــامـعتـــریـن پــایــگـاه اطـلـاع رســـانـی خــبـــری شــامــل اخــبــار مـــکـتــوب، فــیلــم، عـکـس و چـنـد رسـانـه ای. www.Bork.ir http://bork.mihanblog.com 2019-09-15T09:48:20+01:00 text/html 2017-11-20T16:53:56+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی روحانی چهارشنبه به روسیه سفر می کند http://bork.mihanblog.com/post/3234 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="https://www.mehrnews.com/news/4149811/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration-line: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2017/11/12/2/2633175.jpg" alt="روحانی " style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal;">پرویز اسماعیلی:</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">معاون ارتباطات دفتر ریاست جمهوری تاکید کرد: روحانی چهارشنبه اول آذر به دعوت رسمی ولادیمیر پوتین و برای سفری یکروزه به روسیه سفر می کند.</p></li></ul> text/html 2017-11-20T09:23:59+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی شمارش معکوس برای ایجاد یک کشور مستقل در فضا http://bork.mihanblog.com/post/3232 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="https://www.mehrnews.com/news/4148985/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration-line: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2017/11/20/2/2639894.jpg" alt="کشور فضایی" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal;">با پرتاب یک ماهواره جدید؛</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">شکل گیری یک کشور مستقل فضایی به نام اسگاردیا با پرتاب یک ماهواره تازه توسط ناسا به فضا یک گام به تحقق نزدیک تر شد.</p></li></ul> text/html 2017-11-20T09:17:30+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی موشک شلیک شده به ریاض کره ای بود نه ایرانی http://bork.mihanblog.com/post/3233 <section class="box-content" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: right;"><div class="third-news" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 24px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li class="clearfix " style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="https://www.mehrnews.com/news/4149204/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration-line: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2017/02/06/2/2366441.jpg" alt="موشک یمن" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal;">نشنال اینترست؛</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">یک رسانه غربی با اشاره به هجمه کشورهای عربی علیه ایران به واسطه حمله موشکی انصارالله یمن به ریاض، عنوان داشت که برخلاف ادعای مقامات عربستان، این موشک ها متعلق به کره شمالی هستند.</p></li></ul></div></section> text/html 2017-11-20T09:17:29+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی وقوع زمین لرزه ۷ ریشتری در شرق استرالیا http://bork.mihanblog.com/post/3231 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="https://www.mehrnews.com/news/4148901/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DB%B7-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration-line: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2017/08/10/2/2539703.jpg" alt="زمین لرزه" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">پس از وقوع زمین لرزه ای به قدرت ۷ ریشتر در شرق استرالیا، مقامات این کشور در خصوص احتمال وقوع سونامی هشدار دادند.</p></li></ul> text/html 2017-11-20T09:17:29+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی نطق تلویزیونی «موگابه» بدون اعلام استعفا پایان یافت http://bork.mihanblog.com/post/3230 <div class="item-body" style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; text-align: right;"><ul style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="https://www.mehrnews.com/news/4148876/%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration-line: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2017/11/18/2/2638463.jpg" alt="رابرت موگابه- زیمبابوه" class="hoverZoomLink" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">رئیس‌ جمهور زیمبابوه که گمان می‌رفت یکشنبه شب استعفایش را اعلام کند، بدون اشاره به این موضوع به نطق تلویزیونی خود پایان داد.</p></li></ul></div> text/html 2017-11-08T16:57:48+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی حکم توقیف روزنامه کیهان به شریعتمداری ابلاغ شد http://bork.mihanblog.com/post/3227 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="https://www.mehrnews.com/news/4138999/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF" title="۳ ساعت قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2017/10/27/1/2616992.jpg" alt="حکم توقیف روزنامه کیهان به شریعتمداری ابلاغ شد" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 3px 0px 0px; font-size: 11px;"><a target="_blank" href="https://www.mehrnews.com/news/4138999/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none;">مطهری</a></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی گفت: عصر امروز نامه توقیف کیهان به مدیرمسئول روزنامه ابلاغ شد و کیهان شنبه و یکشنبه هفته آینده نباید منتشر شود.</p></li></ul> text/html 2017-11-07T09:36:09+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی کشف ۶۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق از یک دستگاه پراید http://bork.mihanblog.com/post/3226 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4137493/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration-line: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2016/05/07/2/2069740.jpg" alt="کالای قاچاق" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><span class="item-time ltr" title="سه‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۲" style="box-sizing: border-box; direction: ltr; display: block; float: left; clear: left; font-size: 10px; color: rgb(136, 136, 136); margin-right: 12px; line-height: 1em; white-space: nowrap;">امروز ۱۳:۰۲</span><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal;">فرمانده انتظامی شهرستان فریمان خبر داد؛</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">فریمان- فرمانده انتظامی شهرستان فریمان گفت: ۶۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق از یک دستگاه وانت پراید کشف شد.</p></li></ul> text/html 2017-11-07T09:08:37+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی استعفای رئیس شورای شیراز به فرمانداری نرسیده است http://bork.mihanblog.com/post/3225 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4137465/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration-line: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2017/11/07/2/2628562.jpg" alt="شیراز - کراپ‌شده" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><span class="item-time ltr" title="سه‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۷" style="box-sizing: border-box; direction: ltr; display: block; float: left; clear: left; font-size: 10px; color: rgb(136, 136, 136); margin-right: 12px; line-height: 1em; white-space: nowrap;">امروز ۱۲:۳۷</span><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal;">معاون فرماندار شیراز:</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">شیراز _ معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شیراز گفت: نامه استعفای رئیس شورای اسلامی شهر شیراز تا این لحظه به فرمانداری نرسیده است.</p></li></ul> text/html 2017-11-07T09:05:43+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی کاهش ۶ درصدی سرقت/ دستگیری ۳۷۳ سارق پایتخت http://bork.mihanblog.com/post/3224 <a href="http://www.mehrnews.com/news/4137457/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%B3%DB%B7%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration-line: none; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2017/10/25/2/2615008.jpg" alt="دستگیری 260 خرده فروش مواد مخدر و دستگیری اعضای باند سارقان مسلح دستگاه های فلز یاب توسط اداره پلیس آگاهی تهران بزرگ" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-stretch: normal; text-align: right;">فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد:</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به چهارمین مرحله از طرح رعد در کلانتری های پایتخت، از کاهش ۶ درصدی سرقت و افزایش ۱۷ درصدی کشفیات خبر داد.</p> text/html 2017-11-07T09:03:44+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی کلاه‌بردار ۵۵ میلیاردی در خرم‌آباد دستگیر شد http://bork.mihanblog.com/post/3223 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4137451/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%B5%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration-line: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2017/07/24/2/2522876.jpg" alt="کلاهبرداری" class="hoverZoomLink" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal;">فرمانده انتظامی لرستان:</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">خرم آباد - فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری کلاهبردار ۵۵ میلیارد ریالی در مرکز این استان خبر داد.</p></li></ul> text/html 2017-11-07T08:59:55+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی توئیتر هک شد/ ارسال مطلبی با ۳۵ هزار حرف http://bork.mihanblog.com/post/3222 <a href="http://www.mehrnews.com/news/4137407/%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%87%DA%A9-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration-line: none; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2017/11/07/2/2628553.jpg" alt="هک توئیتر" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-stretch: normal; text-align: right;">توسط ۲ کاربر آلمانی؛</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">دو کاربر آلمانی توئیتر با موفقیت این شبکه اجتماعی را هک کردند و مطلبی با ۳۵ هزار حرف در آن ارسال کردند.</p> text/html 2017-11-07T08:57:14+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی ذوق زدگی ترامپ از دیدار با نظامیان آمریکایی و کره‌ای http://bork.mihanblog.com/post/3221 <a href="http://www.mehrnews.com/news/4137357/%D8%B0%D9%88%D9%82-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration-line: none; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2017/11/07/2/2628276.jpg" alt="ترامپ در کره جنوبی " style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; line-height: 1.3em; color: rgb(51, 51, 51); margin: 3px 0px 0px; font-size: 16px; font-stretch: normal; text-align: right;"><br></h3><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">رئیس جمهور آمریکا که صبح امروز سه شنبه با نظامیان آمریکایی و کره ای دیدار کرده با انتشار پیامی به توصیف این دیدار پرداخت.</p> text/html 2017-11-07T08:55:04+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی ترامپ: از فروش سلاح به سئول راضی‌ام! http://bork.mihanblog.com/post/3220 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4137333/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%85" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration-line: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2017/06/04/2/2477491.jpg" alt="دونالد ترامپ" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal;">بعد از دیدار با همتای کره‎ جنوبی؛</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">رئیس جمهوری آمریکا ظاهرا به بهانه کاهش کسری تراز تجاری و دفاع از متحدین منطقه‎ای، از تور آسیایی خود به نفع تجارت سلاح استفاده می‎کند و این میان کره جنوبی هم بی‎نصیب نمانده است.</p></li></ul> text/html 2017-11-07T08:54:29+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی زلزله ۳.۴ ریشتری بهاباد را لرزاند http://bork.mihanblog.com/post/3219 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4137326/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DB%B3-%DB%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration-line: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2017/10/17/2/2607833.jpg" alt="زلزله بجنورد" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">یزد ـ زلزله ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر، شهرستان بهاباد در استان یزد را لرزاند.</p></li></ul> text/html 2017-11-07T08:33:32+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی هزینه ساخت آیفون ایکس تنها ۳۵۷ دلار است! http://bork.mihanblog.com/post/3217 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4137255/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B3%DB%B5%DB%B7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration-line: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2017/11/04/2/2624568.jpg" alt="آیفون ایکس" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">تحلیلی از قطعات داخلی آیفون ایکس نشان می دهد هزینه ساخت هر دستگاه ۳۵۷.۵۰ دلار است و سود خالص تولید کننده از فروش هر موبایل ۹۹۹ دلاری، ۶۴ درصد قیمت آن به حساب می آید.</p></li></ul> text/html 2017-11-07T08:29:59+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی جنگنده‌های عربستان بالگرد حامل شاهزاده سعودی را سرنگون کردند http://bork.mihanblog.com/post/3216 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4137211/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF" title="۱ ساعت قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2017/11/07/1/2628410.jpg" alt="جنگنده‌های عربستان بالگرد حامل شاهزاده سعودی را سرنگون کردند" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 3px 0px 0px; font-size: 11px;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4137211/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none;">رسانه های صهیونیستی اعلام کردند؛</a></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">رسانه های صهیونیستی اعلام کردند: «منصور بن مقرن بن عبدالعزیز» شاهزاده سعودی قصد فرار از عربستان را داشت که جنگنده های این کشور بالگرد حامل وی را هدف قرار داده و سرنگون کردند.</p></li></ul> text/html 2017-11-07T08:23:06+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی چرا سازمان لیگ پول باشگاه‌ها را برای دستمزد کی‌روش داده است؟ http://bork.mihanblog.com/post/3215 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4137269/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" title="۵۳ دقیقه قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2017/04/13/1/2428941.jpg" alt="چرا سازمان لیگ پول باشگاه‌ها را برای دستمزد کی‌روش داده است؟" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 3px 0px 0px; font-size: 11px;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4137269/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none;">درآمد تبلیغات محیطی کجا هزینه شد؛</a></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">برخی باشگاه ها از اینکه سازمان لیگ از محل درامد تبلیغات محیطی فوتبال هنوز پرداختی به آنها نداشته گلایه دارند و معتقدند این درآمد صرف دستمزد کی روش شده است.</p></li></ul> text/html 2017-11-07T08:20:46+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی تقسیم کار دستگاه های اجرایی در مقابله با حوادث فضای مجازی مشخص شد http://bork.mihanblog.com/post/3214 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4137112/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5" title="۲ ساعت قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2017/07/06/1/2506450.jpg" alt="تقسیم کار دستگاه های اجرایی در مقابله با حوادث فضای مجازی مشخص شد" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 3px 0px 0px; font-size: 11px;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4137112/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none;">با مصوبه شورایعالی فضای مجازی؛</a></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">تقسیم کار ملی برای مقابله با حوادث فضای مجازی مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، شکل گرفت.</p></li></ul> text/html 2017-11-07T08:17:49+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی گروه‌های انیمیشن سازی در حال فروپاشی هستند/ توقف تولید یک سریال http://bork.mihanblog.com/post/3213 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4136650/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84" title="۲ ساعت قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2017/11/07/1/2628273.jpg" alt="گروه‌های انیمیشن سازی در حال فروپاشی هستند/ توقف تولید یک سریال" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 3px 0px 0px; font-size: 11px;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4136650/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none;">محمدامین همدانی گفت:</a></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">مدیر خانه پویانمایی انقلاب اسلامی و کارگردان انیمیشن با اشاره به اینکه بسیاری از گروه های انیمیشن سازی در حال فروپاشی هستند از توقف تولید یک سریال به دلیل کمبود بودجه خبر داد.</p></li></ul> text/html 2017-11-07T08:14:52+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی شناسایی نیازمندان فاقد مسکن/ ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی http://bork.mihanblog.com/post/3212 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4137175/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C" title="۱ ساعت قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2017/01/22/1/2348003.jpg" alt="شناسایی نیازمندان فاقد مسکن/ ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 3px 0px 0px; font-size: 11px;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4137175/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none;">در گفتگو با بُرک عنوان شد؛</a></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">رئیس کمیته امداد امام(ره) از ساخت و نوسازی ۷۰ هزار واحد مسکونی برای نیازمندان خبر داد و گفت: کار شناسایی نیازمندان بدون مسکن آغاز شده است.</p></li></ul> text/html 2017-09-11T08:39:06+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی ۱۶ سال کتمان حقایق؛ ماجرای گاو شیرده و اسنادی که دیده نمی‌شوند http://bork.mihanblog.com/post/3211 <section class="box-content" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: right;"><div class="third-news" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 24px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li class="clearfix " style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4083577/%DB%B1%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2016/04/25/2/2059107.jpg" alt="11 سپتامبر" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal;">به بهانه سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر؛</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">امروز ۱۱ سپتامبر شانزدهمین سالگرد مجموعه وقایعی است که با نادیده گرفتن حقایق مربوط به آن منجر به حمله آمریکا به افغانستان و عراق و رقم خوردن فصلی جدید برای خاورمیانه شد.</p></li></ul></div></section> text/html 2017-09-11T08:33:09+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی ایران ربات فضانورد به فضا می فرستد/اعزام انسان به فضا تا ۱۴۰۴ http://bork.mihanblog.com/post/3210 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4083551/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B4" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/03/06/2/2399015.jpg" alt="فضانورد" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal;">رئیس پژوهشگاه هوافضا خبر داد؛</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">رئیس پژوهشگاه هوافضا از ادامه مطالعات برای اعزام انسان به فضا خبر داد و گفت: ممکن است قبل از اعزام نهایی انسان، اعزام ربات همراه با محموله زیستی به فضا را امتحان کنیم.</p></li></ul> text/html 2017-09-11T08:18:53+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی وضعیت مبهم بازی‌های رایانه‌ای ایران/ بازاری که زنده به پول است! http://bork.mihanblog.com/post/3209 <div><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4075883/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2016/02/07/2/1991290.jpg" alt="نخستین مسابقات بازی‌های رایانه‌ای تهران کاپ" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal;">در میزگرد بررسی شد؛</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">مسئولان مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال، ضمن تشریح اولویت‌ها و دست‌اندازهای پیش روی این مرکز، وضعیت بازار بازی‌ها در ایران را «مبهم» توصیف اما بر «ظرفیت» بالای آن تأکید کردند.</p></li></ul></div> text/html 2017-09-11T07:56:56+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی زمین از ۹ سیاره رصد می شود! http://bork.mihanblog.com/post/3208 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4083615/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/04/04/2/2420869.jpg" alt="سیاره نهم" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal;">تحقیقات جدید ثابت کرد؛</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">دانشمندان در تحقیقی متوجه شده اند که ۹ سیاره می توانند حیات در زمین را رصد کنند.</p></li></ul> text/html 2017-09-11T07:32:49+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی انجمن جهانی موبایل ایران را تحریم نکرد/ خبر دقیق نیست http://bork.mihanblog.com/post/3207 <section class="box-content" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: right;"><div class="third-news" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 24px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4083807/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/08/30/2/2559297.jpg" alt="آذری جهرمی" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal;">وزیر ارتباطات؛</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به خبری مبنی بر تحریم ایران از سوی انجمن جهانی موبایل (GSMA) گفت: این خبر دقیق نیست.</p></li></ul></div></section> text/html 2017-09-11T07:26:06+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی رفع فیلتر توییتر را پیگیری می‌کنیم/ وابستگی به گوگل کم می‌شود http://bork.mihanblog.com/post/3206 <div id="box3" class="box highlights h4-subtitle list-clean list-icons" data-conf="{}" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 12px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: right;"><section class="box-content" style="box-sizing: border-box;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4083742/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF" title="۳۲ دقیقه قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/08/14/1/2543974.jpg" alt="رفع فیلتر توییتر را پیگیری می‌کنیم/ وابستگی به گوگل کم می‌شود" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 3px 0px 0px; font-size: 11px;"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">وزیر ارتباطات :</span></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال پیگیری رفع فیلتر توییتر هستیم و این موضوع در سراسر کشور در حال بررسی است.</p></li></ul></section></div> text/html 2017-09-11T07:13:30+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان دیدار کردند http://bork.mihanblog.com/post/3205 <section class="box-content" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: right;"><div class="third-news" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 24px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4083772/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2016/02/25/2/2009591.jpg" alt="پرچم ایران و پاکستان" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal;">در تهران؛</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">وزیر امور خارجه پاکستان با همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد.</p></li></ul></div></section> text/html 2017-09-11T07:08:25+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی یک کشف تازه درباره علت مبتلا شدن به افسردگی http://bork.mihanblog.com/post/3204 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4083741/%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/05/28/2/2473049.jpg" alt="سکته مغزی" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">در حالی که تا پیش از این افسردگی یک مشکل عمدتا روحی تصور می شد، حال محققان می گویند عامل وقوع این مشکل التهاب ناشی از نقص سیستم ایمنی بدن است.</p></li></ul> text/html 2017-09-11T06:35:24+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی خلبان ناشی یک کامیون نخاله وارد باند اصلی فرودگاه امام(ره) کرد http://bork.mihanblog.com/post/3203 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4083716/خلبان-ناشی-یک-کامیون-نخاله-وارد-باند-اصلی-فرودگاه-امام-ره-کرد" title="۱۲ دقیقه قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/07/22/1/2521672.jpg" alt="خلبان ناشی یک کامیون نخاله وارد باند اصلی فرودگاه امام(ره) کرد" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 3px 0px 0px; font-size: 11px;"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در گفتگو اعلام شد؛</span></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">یک مقام مسئول گفت: خلبان ناشی بوئینگ ۷۴۷ متعلق به یکی از خطوط هوایی ترکیه که در اجاره شرکت هوایپمایی هما است، صبح امروز موجب انسداد باند اصلی فرودگاه امام (ره) شد.</p></li></ul> text/html 2017-09-11T06:28:27+01:00 bork.mihanblog.com علیرضا نجارپور استادی استاندار آذربایجان شرقی، معاون سیاسی وزیر کشور می شود http://bork.mihanblog.com/post/3202 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4083660/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF" title="۳۲ دقیقه قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/09/11/1/2570441.jpg" alt="استاندار آذربایجان شرقی، معاون سیاسی وزیر کشور می شود" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 3px 0px 0px; font-size: 11px;"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">با حکم رحمانی فضلی؛</span></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">استاندار آذربایجان شرقی به زودی با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی معاون سیاسی وزارت کشور می شود.</p><div class="clearfix" style="box-sizing: border-box;"></div></li><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4083632/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF" title="۴۵ دقیقه قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"></span></a></li></ul>